Happy Ball棒球學院【2022年冬令營課程正常舉辦】:目前營隊沒有受到影響,原則上我們仍維持正常舉辦,但隨時配合政府防疫政策做滾動式調整,若有停課將以簡訊個別通知家長,也請隨時留意官網公佈之最新消息,謝謝。
 
社區少棒 > 球員介紹 繳費資訊  請假系統
 
陳亮言 73
棒球、畫畫、游泳
和平
10
   
R/R
125/24
000000000000000
000000000000000
000000000000000